Certyfikaty z języka angielskiego – rodzaje i oferty szkół językowych

Znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest jedną z najbardziej podstawowych umiejętności. Dla wielu osób jest to oczywista kompetencja twarda, porównywana do posiadania prawa jazdy kategorii B czy znajomości pakietu Office. Aby potwierdzić swoją wiedzę w sposób niebudzący wątpliwości, można przystąpić do egzaminu certyfikującego. Czym są certyfikaty z języka angielskiego, jakie mają znaczenie i dlaczego szkołom językowym opłaca się wdrożyć kursy przygotowujące do certyfikatu?

Certyfikat z języka angielskiego – co to jest?

Certyfikat z języka angielskiego to specjalny dokument potwierdzający znajomość językową na określonym poziomie. Do egzaminów mogą podejść wyłącznie osoby, których językiem ojczystym nie jest angielski, a efektem końcowym – w przypadku oceny pozytywnej – jest otrzymanie certyfikatu. Jest on wydawany przez uprawnione do tego organy – zależnie od egzaminu jest to Educational Testing Sercive lub British Council w porozumieniu z University of Oxford. Charakter tych egzaminów zakłada weryfikację wiedzy w rozmaitych obszarach: od egzaminu pisemnego przez sekcję z pytaniami o poprawność językową aż po kompetencje słuchowe i umiejętność komunikacji ustnej. Ten fakt oraz ustandaryzowanie względem poziomu znajomości stanowi podstawę, by certyfikat językowy był uznawany międzynarodowo. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy egzamin zdajemy w Warszawie, Oxfordzie, Szanghaju czy Sydney, zakres materiału obowiązującego na egzamin będzie dokładnie ten sam. 

Poziomy znajomości języka angielskiego

Aby mieć świadomość co do oczekiwań i zakresu materiału, który musimy opanować, konieczne jest poznanie norm i poziomów znajomości języka angielskiego. Podział ten zapewne nie jest Wam obcy – tworząc ofertę zajęć językowych z reguły podaje się poziom, na którym realizowany jest kurs. Gwoli przypomnienia podajemy więc progi:

 • A1 Beginner – poziom początkujący
 • A2 Elementary – poziom podstawowy
 • B1 Intermediate – poziom średnio-zaawansowany
 • B2 Upper Intermediate – poziom średnio-zaawansowany wyższy
 • C1 Advanced – poziom zaawansowany
 • C2 Upper Advanced / Native – poziom zaawansowany wyższy / natywny

Skala ta została wprowadzona przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, choć skróty te są rozumiane i respektowane praktycznie na całym świecie. Na tej podstawie też można osadzić każdy z certyfikatów w konkretnych ramach kompetencji językowych, np. FCE na poziomie B2.

Gdzie i kiedy można zdać egzamin na certyfikat z języka angielskiego?

Zdecydowana większość egzaminów językowych nie jest dostępna w trybie ciągłym. Organizowane są specjalne sesje egzaminacyjne, w trakcie których można przystąpić do wybranego przez siebie certyfikatu. Konkretne daty egzaminów oraz miejsca ich odbywania się podawane są przez centra uprawnione do organizacji takich przedsięwzięć. Z reguły egzaminy organizowane są nie rzadziej niż dwa razy do roku, a miejsce pisania egzaminu jest możliwie neutralne, np. sala konferencyjna w hotelu, na uniwersytecie czy w centrach biznesowych. Jeśli jednak jesteśmy szkołą, która dysponuje salą gwarantującą komfortowe miejsce dla kilkudziesięciu osób, to bez przeszkód możemy zorganizować taki egzamin we własnym zaciszu. Chcąc stać się placówką partnerską, należy skontaktować się z polską filią lub odpowiednim działem danego organu szkoleniowego i zgłosić chęć współpracy. Otrzymamy wówczas listę wymogów, które musimy spełnić jako szkoła, by móc współorganizować egzaminy.

Co daje certyfikat z języka angielskiego?

Jedni decydują się na certyfikowany egzamin, by upewnić się, że znają język na dobrym poziomie. Inni z kolei traktują to jako osobiste wyzwanie, któremu chcą podołać możliwie jak najlepiej. Niezależnie od motywacji, certyfikat językowy jest niezwykle istotny z zawodowego punktu widzenia. Potwierdzenie pozytywnego ukończenia egzaminu jest dla pracodawcy potwierdzeniem, że umiemy posługiwać się językiem angielskim w stopniu zadawalającym. To klucz otwierający drzwi do wielu zawodów, pozwalający nam uzyskać przewagę nad konkurencją już na starcie. Jednak certyfikaty językowe przydają się nie tylko do zdobycia lepiej płatnej, bardziej prestiżowej pracy. Na podstawie niektórych certyfikatów, np. IELTS for UK Visas and Immigration możliwe jest ubieganie się o wizę pozwalającą na studiowanie oraz zamieszkanie i podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii. Podobne znaczenie ma egzamin TOEFL, jednak jest on znacznie bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Rodzaje certyfikatów z języka angielskiego

We wcześniejszych akapitach zdążyliśmy wymienić akronimy kilku egzaminów – FCE, IELTS czy TOEFL. Pełna lista egzaminów certyfikacyjnych jest jednak znacznie dłuższa, a każdy z nich dedykowany jest innej grupie docelowej. Głównym kryterium tego, który egzamin powinni wybrać Twoi kursanci, jest ich znajomość językowa. Uczniowie znający angielski na poziomie C1/C2 powinni sięgnąć po większe wyzwanie niż FCE, które sprawdza biegłość językową na poziomie B2. Z drugiej strony, początkujący kursanci znający angielski na poziomie A2/B1 powinni wybrać KET lub PET – testy FCE i wyższe mogą okazać się barierą nie do pokonania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze egzaminy certyfikacyjne, które można z powodzeniem zdawać w Polsce. Ich krótka charakterystyka pomoże Twoim kursantom zadecydować, do którego testu powinni przystąpić. Tobie z kolei pomogą skonstruować sylabus i zbiór materiałów niezbędny do opracowania kursów przygotowujących do certyfikatu językowego. 

Key English Test (KET)

Key English Test, w skrócie KET, jest obecnie nazywany oficjalnie jako „A2 Key”, choć w świadomości wielu kursantów wciąż funkcjonuje pierwsze z określeń. Najniższy pod względem trudności test językowy, który określany jest na poziom A2, stąd aktualna nazwa. Organizowany z ramienia British Council, certyfikat wydawany jest przez University of Cambridge. Składa się z części Reading and Writing (70 minut), Listening (30 minut) i Speaking (10 minut). Aby pomyślnie zdać egzamin, czyli otrzymać ocenę M (Pass with Merit) lub P (Pass), należy uzyskać minimum 70% punktów.

Preliminary English Test (PET)

Podobnie jak w przypadku KET, tak też Preliminary English Test nosi inną nazwę oficjalnie. „B1 Preliminary” – bo tak jest tytułowany przez University of Cambridge i British Council – jest drugim najniższym testem pod względem trudności. Poziom jest tu określany jako B1, a więc średniozaawansowany, sam zaś egzamin z powodzeniem może zdawać osoba pisząca maturę z języka angielskiego. Składa się on z części Reading and Writing (90 minut), Listening (35 minut) oraz Speaking (12 minut). Aby pomyślnie zdać egzamin na jedną z czterech pozytywnych ocen, należy uzyskać minimum 70% punktów.

First Certificate in English (FCE)

Prawdopodobnie najpopularniejszy certyfikat językowy, który potwierdza, że znamy język angielski na poziomie B2. Posiadanie certyfikatu FCE to już dobrze wyglądający wpis w CV i potwierdzenie, że poradzimy sobie na studiach w kraju anglojęzycznym. Ten test jest nieco bardziej rozbudowany niż KET i PET – składa się z czterech części. Łącznie egzamin trwa około 4 godzin i do jego zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% możliwej liczby punktów. Podobnie jak KET i PET, certyfikat FCE wydawany jest przez University of Cambridge i British Council i jest on ważny dożywotnio.

Certificate in Advanced English (CAE)

Kolejny stopień zaawansowania następujący po First Certificate, drugi pod kątem popularności egzamin. CAE, czyli Certificate in Advanced English stanowi potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Swoją formułą jest identyczna, jak FCE – tu także są cztery części (Reading / Use of English, Writing, Listening, Speaking) i także jest wymagane uzyskanie minimum 60% do zaliczenia egzaminu. Wszystkie części – poza Speaking – oceniane są na University of Cambridge. Certyfikat wystawiany jest przez uczelnię w porozumieniu z polskim oddziałem British Council.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE to najtrudniejszy do zdobycia, a zarazem najbardziej prestiżowy certyfikat wystawiany przez University of Cambridge i British Council. Potwierdza on biegłość językową na poziomie C2, czyli Upper Advanced / Native. Oznacza to, że kandydat musi posługiwać się angielskim w mowie i piśmie tak biegle, jak osoby korzystające z tego języka jako języka ojczystego. Formuła identyczna, jak w CAE i FCE – cztery części, cztery godziny, minimum 60% punktów by zdać egzamin. Ciekawostką jest fakt, że egzamin CPE istnieje od 1913 roku, a w swej pierwotnej wersji trwał aż 12 godzin!

Business English Certificate (BEC)

Busines English Certificate to w istocie “linia” egzaminów organizowanych przez University of Cambridge oraz British Council. Składa się on z trzech poziomów: 

 • BEC Preliminary, który swoim stopniem trudności odpowiada PET;
 • BEC Vantafe, który swoją trudnością jest równoległy z testem FCE;
 • BEC Higher, którego stopień trudności odpowiada stopniowi CAE.

Różnica pomiędzy tymi testami a standardową „linią”  PET – FCE – CAE polega na zorientowaniu na słownictwo biznesowe. Pierwszy z testów trwa 142 minuty i zalicza się go po uzyskaniu 65% poprawnych odpowiedzi, Vantage trwa 160 minut i zaliczenie uzyskuje się po 60% prawidłowych odpowiedzi, zaś Higher trwa 185 minut i potrzebne jest 60% punktów do uzyskania zaliczenia.

International English Language Testing System (IELTS)

International English Language Testing System można porównać do wytrycha, który otwiera szerokie horyzonty posiadaczowi tego certyfikatu. Przy jego pomocy możliwe jest wyemigrowanie do Australii, Nowej Zelandii czy Kanady, a w wielu przypadkach jest traktowany jako substytut certyfikatu TOEFL. Egzamin IELTS dzielona jest w formule czterech modułów: Writing, Reading, Listening oraz Speaking. Pierwsze trzy części są zróżnicowane (inny zestaw pytań otrzymują osoby deklarujące test Academic, a inny osoby deklarujące test General Training). Część Speaking to nagrywana konwersacja z egzaminatorem odbywa się z reguły 7 dni przed lub po trzech pozostałych częściach. Na podstawie każdej części wystawiana jest nota od 1 do 9, przy czym 1 oznacza osobę nieznającą języka angielskiego, a 9 oznacza osobę ze znajomością na poziomie native.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test niezwykle popularny wśród osób, które mają zamiar studiować lub wyemigrować do krajów anglojęzycznych. Egzamin TOEFL organizowany jest przez amerykańskie centrum Educational Testing Service. Oznacza to, że – podobnie jak IELTS – nie ma z góry określonego poziomu trudności w skali A1-C2, a bada biegłość językową. Test może być zdawany w dwóch formułach: iBT, czyli teście internetowym oraz PBT, czyli wersji papierowej. Oba testy trwają 4 godziny, obejmują podobny zakres kompetencyjny, jednak punktacja się różni: dla iBT maksymalna skala punktowa to 120, dla PBT zaś to 677 + nota od 0 do 6 za część pisemną. Zadania w dużym stopniu skupiają się na słownictwie i sytuacjach, z którym spotka się student podczas zajęć akademickich.

Test of English for International Communication (TOEIC)

TOEIC jest – podobnie jak BEC – „serią” egzaminów, które jednak nie różnią się swoim stopniem zaawansowania, a środowiskiem kompetencyjnym. Pierwszy z egzaminów TOEIC nosi nazwę Listening and Reading i określa poziom zaawansowania w słuchaniu i mówieniu, papierowy test skupia się na słownictwie związanym z pracą. Drugi test to TOEIC nosi nazwę Speaking and Writing i określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, komputerowy test skupia się na słownictwie związanym z pracą. Trzeci test nosi nazwę TOEIC Bridge i skupia się na słownictwie ogólnym, a w swojej formule jest ekwiwalentem wariantu Listening and Reading. Certyfikat wystawiany jest przez ETS.

Kursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat

Egzaminom wszelkiego rodzaju – nie tylko tym językowym – towarzyszy duży stres. Uczniowie, nawet Ci najlepiej przygotowani, z pewnością zechcą skorzystać z kursu przygotowującego do określonego egzaminu. Zajęcia powinny mieć dość intensywny charakter i muszą być ukierunkowane na powtórzenie. Dobrze jest omówić z uczniami strukturę egzaminu, podejmując każde z zagadnień, czyli czytanie, słuchanie, pisanie oraz mowa. Konieczne jest uwrażliwienie uczniów na typowe zadania egzaminacyjne, np. poprawność stosowania czasów czy przećwiczenie mowy zależnej. Bardzo dobrym pomysłem będzie wykorzystanie przykładowych testów oraz egzaminów z poprzednich sesji i na ich podstawie wspólne wykonywanie ćwiczeń. Nie obędzie się także bez części ustnej – tutaj najlepiej przeprowadzić formułę dialogu w parach, podczas których prowadzący na bieżąco oceniać będzie poprawność speakingu. Sam kurs powinien trwać około 10-15 godzin zależnie od egzaminu i powinien zawężyć się do maksymalnie 5-6 spotkań z kursantami. Przemyśl wprowadzenie takiego kursu w formule weekendowej!

Dlaczego warto wdrożyć do oferty kursy przygotowujące?

Wprowadzenie kursów przygotowujących do oferty Twojej szkoły językowej niesie ze sobą szereg korzyści. Niedużym nakładem pracy jesteś w stanie osiągnąć benefity, wśród których warto wymienić najważniejsze:

 • Zwiększenie konkurencyjności szkoły – oferta kursów przygotowujących do egzaminów to silna karta, co podnosi jej konkurencyjność na rynku szkół;
 • Poszerzenie źródła dochodów – rynek wciąż jest nienasycony tego typu usługami, przez co z pewnością znajdziesz zainteresowanych na kursy przygotowawcze;
 • Większe zróżnicowanie oferty – kursy przygotowujące to odrębna gałąź usług, dzięki czemu oferta Twojej szkoły będzie szersza i trafiająca do większego grona;
 • Podniesienie prestiżu Twojej szkoły – egzaminy certyfikacyjne nie należą do łatwych, oferowanie ich prezentuje Cię jako specjalistę w swoim fachu;
 • Możliwość zachowania ciągłości produktowej – uczniowie zadowoleni z nauki do egzaminu na niższy poziom zechcą kontynuować z Tobą przygotowania do kolejnych egzaminów, a być może też wykupią u Ciebie dodatkowe kursy.

Nie ma wątpliwości, że wdrożenie kursów przygotowujących do oferty szkoły przyczyni się do rozwoju Twojej placówki. To skuteczny bodziec marketingowy do osób jeszcze niebędących Twoimi uczniami. Jeśli jesteś klientem ActiveNow, to dla swoich kursantów możesz przeprowadzić wygodne zapisy online z poziomu panelu klienta.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły