Umowa o korepetycje – wszystko, co musisz o niej wiedzieć + wzór

Każde świadczenie w świetle prawa stanowi umowę – czy to zawartą ustnie, czy też w formie pisemnej. Ta druga postać jest jednak znacznie precyzyjniejsza: pozwala ona udokumentować prawa i obowiązki stron, jak również służy do łatwiejszego wyegzekwowania określonych elementów. Możliwe to jest jednak tylko wtedy, gdy umowa zostanie skonstruowana zgodnie z obowiązującymi normami prawa. Jak przygotować umowę o korepetycje, co powinna zawierać? Ten temat wyjaśniamy w dzisiejszym wpisie, dołączamy również bezpłatny wzór umowy do pobrania.

Umowa o korepetycje – charakter dokumentu

Zapewne wiesz, że jesteś dobrym korepetytorem i masz pojęcie o tym, jak poprawnie prowadzić korepetycje. Chcesz jednak zabezpieczyć siebie i swoje interesy, by otrzymać należne Ci wynagrodzenie. Jak powszechnie wiadomo, w naszym prawodawstwie funkcjonują rozmaite formy zawierania umów. Nie istnieje osobny dokument o nazwie „umowa o korepetycje”, co sprawia, że konieczne jest jej zdefiniowanie w ramach istniejących przykładów. Działając jako freelancer lub niezależny korepetytor, z oczywistych względów wykluczymy umowę o pracę. Nie mamy nad sobą przełożonego, nie wykonujemy pracy w sposób zorganizowany i ciągły, nie ma też ściśle wytyczonych godzin. Z równie oczywistych względów wykluczone zostaną umowy lombardu, umowy sprzedaży i inne, podobne do tych tekstów dokumenty. Zostają zatem dwie formy: umowa o dzieło oraz umowa zlecenie. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter ma umowa o korepetycje, należy zastanowić się nad naturą tegoż dokumentu. Mówiąc o naturze, myślimy o tym, w jaki sposób zostanie ona zinterpretowana przez sąd, urząd skarbowy, ZUS czy inne podmioty administracyjno-prawne. Charakter wskazuje na wykonywanie pewnych czynności, które polegają na starannym działaniu korepetytora. Poprzez staranne działanie rozumieć będziemy m.in. odpowiednie przygotowanie materiałów, dostępność w wyznaczonej godzinie lekcyjnej czy przekazywanie wiedzy zgodnie ze swoimi najlepiej rozumianymi umiejętnościami. To z kolei charakterystyczna cecha umowy zlecenia i taki też charakter będzie mieć umowa o korepetycje. Wskazywać będą na to przepisy kodeksu cywilnego, dokładnie artykuł 734 § 1 oraz 750.

Umowa o korepetycje – dlaczego w takiej formie?

Można postawić pytanie: dlaczego nie ma możliwości skorzystania w tym wypadku z umowy o dzieło? Czy umowa o korepetycje nie jest pewnego rodzaju dziełem, czyli pogłębianiem wiedzy ucznia tak, by ten biegle posługiwał się językiem obcym? Choć na pierwszy rzut oka te dokumenty wydają się bliźniaczo podobne, to w istocie dzieli je szereg różnic. Najważniejszą z nich jest fakt, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, a nie starannego działania. Korepetytor nie może zagwarantować stworzenie pewnego namacalnego dzieła lub nauczenie słuchacza dokładnie tego, czego uczeń oczekuje. Nie może być więc mowy tutaj o umownym charakterze rezultatu, który jest charakterystyczny dla umowy o dzieło.

Kolejne pytanie, jakie warto sobie zadać, brzmi: czy umowa o korepetycje musi mieć charakter pisemny? Tutaj ponownie należy sięgnąć do kodeksu cywilnego, a dokładniej do artykułu 73 § 1 niniejszej ustawy. Mówi ona o tzw. rygorze nieważności dla umów, które dla danej czynności prawnej zastrzegają formę pisemną, dokumentową lub elektroniczną. Umowa zlecenia nie jest objęta obowiązkiem żadnej z powyższych form. Oznacza to zatem, że nie trzeba sporządzać tego dokumentu, niemniej jednak jego obecność zdecydowanie pomoże. Podpisując się pod tekstem umowy o korepetycje, strony zobowiązują się do respektowania ustalonych zapisów. Dobrym zwyczajem jest także naniesienie paraf na każdej ze stron bez pełnego podpisu. Tym sposobem można uniknąć sytuacji, w której jedna ze stron zarzuca drugiej dodanie tekstu, który nie był elementem początkowym umowy o korepetycje.

Umowa o korepetycje – co powinna zawierać?

Każda umowa zawiera pewne elementy, bez których nie można mówić o kompletności dokumentu i jego obowiązywaniu w świetle prawa. Umowa o korepetycje również ma takie części stałe, które bezwzględnie muszą się znaleźć w tekście. Bez nich niemożliwe będzie prawidłowe zidentyfikowanie stron, wskazanie świadczonych usług czy określenie należnego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy. Pojawiają się także elementy opcjonalne, które warto zdefiniować w ramach umowy, jednak nie jest to obowiązkowe do stwierdzenia ważności umowy. Prawidłowo sporządzona umowa o korepetycje powinna zawierać takie elementy, jak:

 • Datę i miejsce zawarcia umowy;
 • Dane zleceniodawcy (osoby pobierającej nauki): imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania. Jeśli korepetycji udziela się małoletniemu, wówczas podaje się dane rodzica lub opiekuna prawnego;
 • Dane zleceniobiorcy (osoby, która udziela korepetycji): jeśli jest to osoba fizyczna, przedstawia się informacje analogicznie do danych zleceniodawcy, firmy natomiast przedstawiają nazwę firmy, numer NIP, numer KRS lub REGON oraz adres siedziby;
 • Określenie przedmiotu umowy;
 • Czas trwania zawartej umowy;
 • Warunki realizacji umowy, m.in. formy i miejsca nauczania, częstotliwości spotkań, czasu trwania pojedynczego spotkania, dostępności korepetytora poza wyznaczonymi godzinami, innych praw i obowiązków stron;
 • Wysokość przysługującego wynagrodzenia;
 • Sposób regulowania należności;
 • Ewentualne dodatkowe postanowienia, np. zobowiązanie korepetytora do dostarczenia podręczników i kart pracy dla ucznia;
 • Podpisy obu stron, opcjonalnie także można złożyć parafę, czyli skrócony podpis na każdej stronie, która nie zawiera pełnego podpisu stron.

Klauzule niedozwolone w umowie o korepetycje

Same dochowanie elementów obowiązkowych przy stworzeniu umowy o korepetycje to jedna z kwestii. Należy również pamiętać o istnieniu tzw. zapisów niedozwolonych w umowie, które stanowią o nieważności części dokumentu. Stanowi o tym artykuł 385 kodeksu cywilnego, który nakreśla ogólną naturę takich zapisów, nie wymienia jednak wprost przykładów ani nie stanowi zamkniętego katalogu takich zapisów. Najogólniej rzecz ujmując, niedozwolone są wszelkie zapisy, które naruszają równość stron, czyli narzucają jednej stronie wolę drugiej, przyznają prawo do stwierdzenia niezgodności tylko jednej ze stron czy zabraniają wypowiedzenia umowy jednej ze stron. W kontekście świadczenia usług korepetycji, możemy wskazać kilka przykładów niedozwolonych postanowień:

 • Zleceniodawca / zleceniobiorca nie może wypowiedzieć umowy – jest to ograniczenie w istotny sposób naruszające interes strony objętej zakazem;
 • Korepetytor nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane usługi – jest to wprost sprzeczne z naturą umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia;
 • W przypadku niezadowolenia z usługi, zleceniodawca może nie wypłacić wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy – pojęcie niezadowolenia jest na tyle elastyczne, że z łatwością może zostać wykorzystane do nadużyć;
 • Treść niniejszej umowy nie może zostać zmieniona przez zleceniobiorcę – tutaj występuje jawne naruszenie równości stron, w tym wypadku pozbawienie ucznia prawa do swobodnego kształtowania umowy i ewentualnych aneksów;
 • W przypadku przedterminowego zerwania umowy, uczeń zobowiązany jest do wypłacenia zadośćuczynienia w wysokości 50.000 złotych – jednostronność kary, która jest rażąco wysoka to kolejny z przykładów klauzul niedozwolonych;

Czy umowa o korepetycje to umowa o świadczenie usług?

Czytając literaturę branżową oraz orzecznictwo sądowe, pojawiają się pewne kwestie związane z umową o korepetycje. Mianowicie, niektóre przypadki wskazują na istnienie umowy o świadczenie usług, która nie jest z definicji umową zlecenia. Kiedy więc mamy do czynienia z charakterem umowy o dzieło, a kiedy z umową o świadczenie usług? Przede wszystkim ważna jest tutaj strona, która zobowiązuje się do przekazywania wiedzy z zakresu języka obcego. Jeśli jest to osoba prawna (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, itp.), wówczas mówimy o umowie o świadczenie usług. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej klasyfikacji PKD, czyli kodu, który pozwala na zaproponowanie takiej usługi. Warto zwrócić uwagę, że korepetycje jeszcze przez długi czas będą cieszyć się popularnością, a ich zadaniem będzie niwelowanie problemów uczniów podczas nauki zdalnej.

Jeżeli korepetycji udziela student filologii, emerytowany nauczyciel lub inna osoba prywatna, wówczas mówić będziemy o umowie zlecenia. Co za tym idzie, konieczne jest odprowadzenie składek do ZUS: po 9,76% kwoty brutto ze strony zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Należy także odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17%, o ile należność za zlecenie przekroczy 200 złotych. Przy kilkunastu lub kilkudziesięciu kursantach prowadzenie rejestru umów może przysporzyć wielu kłopotów. Znacznie łatwiej jest zdecydować się wówczas na otwarcie własnej działalności lub prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną. Doskonałym uzupełnieniem zarówno dla osób prywatnych, jak i firm będzie wsparcie oferowane przez ActiveNow – innowacyjne narzędzie do zarządzania szkołą i korepetycjami. 

Umowa o korepetycje – darmowy wzór do pobrania

Kwestia sporządzenie umowy o korepetycje może zostać rozwiązana na trzy sposoby. Pierwsza zakłada udanie się po poradę prawną do radcy prawnego lub adwokata, który specjalizuje się w kodeksie cywilnym. Można tam zlecić stworzenie wzoru umowy o korepetycje, który będzie chronić interesy korepetytora, jednocześnie nie będzie posiadać klauzul niedozwolonych. Za tę usługę jednak konieczne będzie uregulowanie należności i to niemałej – liczonej zazwyczaj w setkach złotych. Kluczowy jest także czas – prawnik nie zrobi tego „od ręki” i musimy liczyć się z oczekiwaniem. Drugim rozwiązaniem jest samodzielne sporządzenie takiej umowy. Jest to co prawda metoda darmowa, jednakże niezwykle czasochłonna i skomplikowana. Nietrudno w niej o pomyłkę, która może podważyć obowiązywanie umowy w świetle prawa. 

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zatem opcja trzecia: skorzystanie z bezpłatnego, zweryfikowanego wzoru umowy o korepetycje. Specjalnie dla naszych Klientów i Czytelników, ActiveNow przygotował dokument gotowy do wydruku i uzupełnienia. Wystarczy, że TUTAJ pobierzesz plik PDF, wpiszesz dane swoje oraz swojego ucznia i wydrukujesz dokument w dwóch egzemplarzach. Jeżeli świadczysz określony rodzaj usług, możesz wpisać swoje dane i scharakteryzować Twoje lekcje. Tym sposobem zyskasz praktyczną i wygodną umowę in blanco, którą uzupełnisz wyłącznie o dane słuchacza. To pomoże Ci zaoszczędzić czas, a jednocześnie sprawi, że wszystko odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem. Aby pobrać bezpłatny wzór umowy o korepetycje, kliknij w podane hiperłącze, a następnie zapisz plik PDF na urządzeniu.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły