Kierownik półkolonii – jakie ma wymagania i obowiązki?

Półkolonie to doskonały pomysł na spędzenie wakacji lub ferii zimowych w mieście bez wyjeżdżania na obozy. Nad przebiegiem całości czuwa kierownik półkolonii, czyli specjalnie przeszkolona osoba do zarządzania całym przedsięwzięciem. Praca jako kierownik półkolonii dostarcza wiele satysfakcji, a zarazem jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Poniższy tekst przybliża sylwetkę kierownika półkolonii oraz zapoznaje potencjalnych kandydatów z realiami pracy na tym stanowisku. 

Kierownik półkolonii – kim jest i jakie są jego zadania?

Kierownik półkolonii to osoba, która stanowi nadrzędny człon kadry pedagogicznej obecnej podczas wypoczynku. To on – obok wychowawców – ma za zadanie zapewnić uczestnikom półkolonii bezpieczeństwo i nadzór w trakcie wszelkiej aktywności. Już sama nazwa wskazuje, że jest to zadanie odpowiedzialne, w którym konieczne jest organizowanie pracy własnej i osób podwładnych. Podwładnymi w tym wypadku są wychowawcy, którzy co prawda znajdują się najbliżej uczestników, lecz w razie jakiegokolwiek incydentu to kierownik jest w pierwszej kolejności wzywany do złożenia wyjaśnień. Nie jest to zatem praca bezstresowa, lekka i frywolna – kierownik powinien być świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności. Nieco więcej na temat samej organizacji półkolonii pisaliśmy także we wcześniejszym artykule. Dziś omówimy szczegółowo sylwetkę kierownika półkolonii i czekające na niego zadania.

Jako kierownik półkolonii odpowiedzialny będziesz za zadania związane z pedagogiką, zarządzaniem oraz nadzorem bezpieczeństwa. Na szeroki wachlarz obowiązków składają się takie czynności i elementy, jak:

 • Planowanie wypoczynku w zakresie administracyjno-prawnym, m.in. zgłoszenie wyjazdu w odpowiednim terminie do kuratorium;
 • Planowanie przebiegu wypoczynku i organizowanie poszczególnych atrakcji – w tym zadaniu doskonałym wsparciem okaże się system ActiveNow;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku od momentu przekazania dzieci pod opiekę do czasu ich odbioru przez opiekunów prawnych;
 • Kierowanie wypoczynkiem w czasie rzeczywistym, a w szczególności nadzór nad przebiegiem wcześniej określonego dnia;
 • Ustalenie obowiązków i przydzielenie zadań pozostałej kadrze pedagogicznej, w szczególności wychowawcom i animatorom;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (np. stadnina koni, w którym ma odbyć się nauka jazdy konno) oraz ich reprezentantami (np. instruktor w stadninie);
 • Kontrola wywiązywania się z obowiązków i ustaleń zarówno ze strony podwładnych, jak i podmiotów zewnętrznych;
 • Przekazanie organizatorowi wypoczynku (czyli firmie oferującej wypoczynek) kart kwalifikacyjnych i dziennika zajęć;
 • Nadzór i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny wypoczynku zarówno za dnia, jak również i w nocy;
 • W razie aktywności związanej z akwenem wodnym – przestrzeganie zasad wymienionych w art. 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • Podział uczestników na grupy wraz z uwzględnieniem ich specjalistycznych potrzeb (np. wydzielenie grupy dzieci z nietolerancją laktozy i zorganizowanie specjalnej diety na rzecz tychże podopiecznych);

Sylwetka kierownika półkolonii – kto się nada do pracy?

Kierownik półkolonii to osoba, na której barkach spoczywa szereg zróżnicowanych obowiązków. Wobec powyższego na to stanowisko powinny być wyznaczone wyłącznie osoby kompetentne, posiadające zarówno przeszkolenie praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną. Dobrym „przetarciem” z pewnością będzie uczestnictwo w obozie jako wychowawca, który to z pewnością pozna trudy tego zawodu. Nie obędzie się też bez specjalnego kursu na kierownika półkolonii, który jest jednym z elementarnych wymogów stawianych przez kuratorium. Dobrym kierownikiem półkolonii będą osoby, które są typowymi multitaskerami – potrafią wykonywać kilka zadań jednocześnie, nie zaniedbując przy tym żadnego z obowiązków. Naturalnie kierownik nie będzie zdany wyłącznie na siebie – może, a nawet powinien wspierać się pomocą współpracowników. Nie może on jednak reprezentować stylu biernego, w którym ogranicza się jedynie do wydawania poleceń i oczekiwania na gotowe rezultaty.

Bezcenne okażą się także indywidualne predyspozycje jednostki związane z trzema obszarami. Pierwszym z nich jest zorganizowanie w kwestiach administracyjno-prawnych. Kierownik wycieczki odpowiada za dokumentację, taką jak dziennik zajęć czy zbierane jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku karty uczestników. Naturalne jest więc oczekiwanie, że kierownik będzie osobą skrupulatną, sumienną i rzetelną, która prawidłowo zorganizuje obieg dokumentacji. Drugi obszar to szeroko pojmowane umiejętności zarządzania personelem oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Przyda się więc zorientowanie na wspólny cel, umiejętność odpowiedzialnego przydzielania i rozliczania zadań podwładnym. Jeśli chodzi o podmioty zewnętrzne, dobrze jest, by kierownik półkolonii reprezentował elementarną kulturę biznesową połączoną z umiejętnym zarządzaniem wizerunkiem oraz otwartością na współpracę. Trzecią kwestią jest cała otoczka pedagogiczna związana z pracą z dziećmi oraz rodzicami, co wymaga takich cech jak cierpliwość, odpowiedzialność i otwartość.

Kierownik półkolonii – wymagania i odpowiedzialność

Mając świadomość odpowiedzialności związanej z pełnieniem obowiązków, ustawodawca przedstawił wymagania osobom, które chcą pełnić rolę kierownika półkolonii. Do podstawowych wymogów należą:

 • Ukończony 18. rok życia;
 • Posiadanie wykształcenia minimum średniego lub średniego branżowego;
 • Ukończony kurs na kierownika wypoczynku;
 • Brak zakazu prowadzenia działalności lub zatrudnienia w zawodzie związanym z opieką nad małoletnimi, ich edukacją, wychowywaniem lub leczeniem;
 • Posiadanie przynajmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych zdobytych na przestrzeni nie dalszej niż minionych 15 lat kalendarzowych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa:
  • Przeciwko życiu i zdrowiu;
  • Przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości;
  • Przeciwko rodzinie i opiece za wyjątkiem przestępstwa niealimentacji;
  • Związane z rozdziałem 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie pewnej grupy osób z konieczności odbywania kursu na kierownika wypoczynku oraz trzyletniego doświadczenia dydaktycznego (warunek trzeci i piąty). Do uprzywilejowanych grup należy zaliczyć:

 • Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach dydaktyczno-opiekuńczych i szkołach;
 • Instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub w stopniu równoważnym w organizacji harcerskiej;
 • Kierowników lub wychowawców wypoczynku w formach organizowanych przez organizacje harcerskie;

Istotne jest także potwierdzenie niekaralności oraz braku zakazu wspomnianego pod postacią warunku czwartego. Aby unormować tę kwestię, wystarczy zawnioskować o wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Dokument poświadczający niekaralność ważny jest przez 12 miesięcy od dnia jego wydania. Oryginał dokumentu koniecznie należy złożyć u organizatora, a ten z kolei powinien dopilnować otrzymanie stosownego oświadczenia. O zaświadczenie można wystąpić poprzez rządowy portal e-KRK lub zgłosić się do najbliższego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Sądowego. Co istotne, standardowe wydanie wniosku obciążone jest opłatą w wysokości 20 zł (formularz on-line) lub 30 zł (formularz papierowy), jednak dla wolontariuszy chcących zostać kierownikiem półkolonii wyciąg z KRK jest nieodpłatny.

Czym się różni kierownik półkolonii od organizatora i wychowawcy?

Jeśli śledziłeś nasz artykuł uważnie, zapewne zauważysz, że w jego trakcie pojawiają się trzy różne stanowiska. Pierwsze to oczywiście kierownik półkolonii, alternatywnie także kierownik wypoczynku. Dwa pozostałe to organizator wypoczynku i wychowawca, które nie są tożsame z pozycją kierownika półkolonii. Na czym więc polegają różnice? Przede wszystkim na zakresie obowiązków oraz na faktycznym uczestnictwie w zajęciach. Co więcej – na stanowiskach kierownika półkolonii i wychowawcy obowiązkowo muszą być zatrudnione osoby fizyczne, zaś organizatorem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Najlepiej będzie wytłumaczyć całość na przykładzie „z życia wziętym”, a mianowicie wodnych półkolonii organizowanych przez park wodny. 

Załóżmy, że Aquapark Wrocław chce zorganizować półkolonie pływackie dla dzieci w wieku 8-12 lat. Jako osoba prawna, Aquapark Wrocław występuje w roli organizatora wypoczynku; firma jako organizator to powszechnie przyjęty standard. Zatrudniona przez Aquapark pracownica – Ewelina Kamińska – zostaje oddelegowana do przygotowania oraz zarządzania projektem. Pełni ona zatem stanowisko kierownicze, a więc śmiało możemy nazwać Ewelinę kierownikiem półkolonii. Sama jednak nie poprowadzi zajęć z zakresu rekreacji wodnej i na to stanowisko rekrutuje trzech animatorów i dwóch ratowników wodnych. Będą oni pełnić funkcję wychowawców półkolonijnych, którzy razem z uczestnikami zrealizują przygotowany przez Ewelinę scenariusz. Jak więc widzimy, Ewelina nie jest ani organizatorem, ani wychowawcą – choć mogłaby nim być, jeśli jej kompetencje były inaczej zorganizowane. Aquapark z kolei jako osoba prawna nie może być ani kierownikiem półkolonii, ani wychowawcą. Wychowawcy z kolei – po spełnieniu ustawowych wymogów – mogą rekrutować do organizatora, by w przyszłym turnusie to oni pełnili funkcję kierownika wypoczynku.

Czy warto zostać kierownikiem półkolonii?

Wiele osób zastanawia się, czy warto zostać kierownikiem półkolonii oraz czy jest to zawód opłacalny. Kwestie zarobkowe kierownika półkolonii są tematem znacznie łatwiejszym do objaśnienia – honorarium płatne jest w formie rozliczenia za turnus. Stawka za tygodniowy turnus z reguły oscyluje wokół kwoty 800-1500 złotych w zależności od stopnia rozbudowania półkolonii, jej tematyki czy miasta, w którym się odbywają. Najwyższe wynagrodzenia otrzymają Ci kierownicy, którzy zatrudnieni będą w dużym mieście przy wielkoskalowym projekcie o nacechowaniu specjalistycznym, np. półkolonie IT. Niższe wynagrodzenia z reguły oznaczają mniejszą ilość obowiązków, co zdecydowanie poleca się początkującym kierownikom.

Pytanie na temat tego, czy warto zostać kierownikiem półkolonii pozostawiamy otwarte – nie można bowiem jednoznacznie wykluczyć lub zarekomendować ten typ pracy. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji danej osoby oraz tego, czy jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu. Nie zawsze dobry wychowawca będzie sprawnym kierownikiem półkolonii, jednak zawsze warto dać sobie szansę. Choć stanowisko kierownicze jest niezwykle odpowiedzialne, to dostarcza wiele satysfakcji zawodowej. Poza tym zawód ten jest na tyle specyficzny, że jeśli raz uda Ci się zostać kierownikiem półkolonii, to potem coraz więcej organizatorów będzie chciało korzystać z Twoich usług. Warto więc zastanowić się i podejść do kursu kierowniczego, a następnie podjąć zatrudnienie w najbliższej okolicy.

Ciekawe? Podziel się!

O nas

W ActiveNow postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie szkół prowadzących zajęcia pozalekcyjne do XXI wieku.

Zbudowany wspólnie z setkami szkół w Polsce system ActiveNow pozwala oszczędzić czas, zwiększać zyski i jednocześnie wzmacniać relację z klientami.

Inne artykuły

Czy znacie już Dobre Praktyki Szkół?

Przedstawiamy metody, które sprawdzają się u najlepszych, zebrane we współpracy z naszymi klientami.

Jak zwiększyć przychody szkoły

Umów się na prezentację

Dla wszystkich zainteresowanych, przeprowadzamy bezpłatne, dostosowane do Twojej szkoły prezentacje możliwości systemu.

Zostaw swoje dane – odezwiemy się, aby ustalić dogodny termin.

Jak zwiększyć przychody szkoły